Officiële site van het Friese dorp Rottum

Dorpsvisie

» Dorpsbelang » Dorpsvisie

Ontwikkeling meerjarige Dorpsvisie  Rottum.


Download de dorpsvisie: klik hier.


Beste inwoners van Rottum,

Op dinsdag 11 maart 2009 zijn wij, Gea v/d Wal-Krikke, Kor v/d Meulen en Harm Meester,als werkgroep Dorpsvisie Rottum, bijeengekomen om een plan van aanpak op te stellen voor het ontwikkelen van een Dorpsvisie, zoals u kunt lezen in de bijlage.

Nu bekend is geworden dat Heerenveen over enige jaren in westelijke richting gaat uitbreiden is het als aangrenzend dorp belangrijk om een duidelijke dorpsvisie te ontwikkelen. Daarnaast is het van belang gezamenlijke ideeën en belangen uit Rottum te verwerken in zo'n toekomstvisie.

Planvorming wordt nu vaak uitgevoerd door overheden, dus door ambtenaren die geen binding hebben met ons dorp en leefomgeving.

Toch onderkennen overheden steeds meer het belang van een Dorpsvisie, zeker als deze gedragen wordt door zoveel mogelijk dorpsbewoners, en ook door de betreffende gemeente, in ons geval Skarsterlân.

Als uitgangspunt kan worden geconcludeerd dat Rottum een dorp op zich moet blijven met een duidelijke stem in de toekomstige bufferzone en “skyline” tussen ons dorp en de oprukkende nieuwbouwwijk. Voor veel bewoners zal bovenstaand onderwerp vast een belangrijk onderdeel van de dorpsvisie zijn, gezien de eeuwenoude historie van ons dorp.

Wij zijn ons er van bewust dat het niet eenvoudig is om een meerjarige Dorpsvisie te ontwikkelen maar denken dit met behulp van alle inwoners te kunnen realiseren.

Unaniem is dan ook besloten om alle inwoners hierbij te betrekken. Een visie moet niet ontworpen of gedragen worden door een paar bestuursleden of leden van een werkgroep.

Door ons plan van aanpak kan iedere bewoner in de hoedanigheid van(buurt)bewoner, verenigingslid, stichtingslid, schoolbestuurder, bedrijfseigenaar of in welke andere vorm dan ook zijn mening, idee of wens kenbaar maken. Afgevaardigden, bestuursleden of individuele personen van buurten zullen worden benaderd om hun “achterban“ voor ons te raadplegen.

Bijkomstigheden of kleine details als een scheefgezakte trottoirtegel of lantaarnpaal horen hier uiteraard niet bij.

Wij als werkgroep willen, eventueel versterkt door enige leden van Dorpsbelang Rottum, graag om de maand een z.g.n.”keukentafelgesprek” organiseren om met vertegenwoordigers van eerder genoemde partijen te inventariseren wat er zoal leeft in ons dorp.

Al deze gegevens worden letterlijk in Mindmap (overzichtelijk gegevensbestand) getypt en tijdens een terugkoppelavond aan alle dorpsbewoners gepresenteerd.

Ieders inbreng kan dan nogmaals worden gelezen/gecontroleerd zodat eventueel gewijzigde inzichten of ideeën kunnen worden aangepast of toegevoegd.

Aan de hand van deze gegevens zal op deze avond een concept Dorpsvisie worden gepresenteerd.

Na een eventuele bijstelling(en) zal dan de uiteindelijke definitieve Dorpsvisie worden opgesteld, en in het dorpshuis, via de Skodoar en op Rottumonline.nl worden gepresenteerd.

Wij als vrijwillige werkgroepleden willen hier tijd en energie in steken, maar kunnen dit niet zonder uw medewerking.

Wij rekenen op u!

Namens de werkgroep dorpsvisie Rottum,

Gea, Kor en Harm.


Onderwerpen keukentafelgesprek

Als geheugensteun zijn hieronder enige kernonderwerpen omschreven die als gespreksonderwerp voor de keukentafelgesprekken kunnen dienen.

Uiteraard kunnen ook niet genoemde onderwerpen aan de orde komen omdat dit per leefgebied of buurt kan verschillen.

  • Nieuwbouw.
  • Bermen.
  • Wegen.
  • Nieuwbouwwijk Heerenveen-West (bufferzone, skyline, afstand bestaande woningen).
  • Jeugdwerk.
  • Ouderenwerk.
  • Faciliteiten voor verenigingen.
  • Multifunctioneel veld.
  • Rijdende Supermarkt.
  • Dierenparkje (heeft o.a. sociale waarde voor peuters en bejaarden.)