Officiële site van het Friese dorp Rottum

Dorpsbelang

» Dorpsbelang

De vereniging van Dorpsbelang Rottum en haar bestuur

De vereniging van dorpsbelang te Rottum is op 22 november negentienhonderd zeventien (1917) opgericht. De vereniging heeft ten doel de interne en externe belangen van het dorp "Rottum" te behartigen. Het bestuur van de vereniging is belast met het besturen van de vereniging. Kaders op gebied van o.a. bestuur, vergaderingen, lidmaatschap etc. zijn opgetekend in de statuten van de vereniging.

Het huidige bestuur

Robert Lenes - voorzitter

Henk Rijpma - secretaris

Berber Rijpma - penningmeester

Ronald Smink - bestuurslid

Peter van der Schuit - bestuurslid


 

E-mail: info@rottumonline.nl

Wat zeggen de statuten over het bestuur

Artikel 15 uit de statuten

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd. De overige functies worden door het bestuur in ondeling overleg verdeeld.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen.
4. De bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
5. Jaarlijks treden één of meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Artikel 16 uit de statuten

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Ook in indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
2. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak bij schriftelijke volmacht te delegeren.
3. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het sluiten van overeenkomsten tot het in eigendom verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 

Artikel 17 uit de statuten

1. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dienen tenminste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig te zijn. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd, welke niet binnen één week na de vorige plaats mag hebben, in welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, besluiten kunnen worden genomen omtrent de agendapunten van de vorige vergadering.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en met algemene stemmen geschiedt.


Artikel 18 uit de statuten

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, en wel de voorzitter en de secretaris tezamen of één hunner tezamen met een ander bestuurslid.Het bestuur vergaderd 1 maal per maand. De vergaderdatum wordt vastgesteld op de voorafgaande vergadering.

De contacten tussen leden en derden richting onze vereniging lopen via de secretaris. Vanzelfsprekend zijn ook de overige bestuursleden aanspreekbaar en bereikbaar via bovenstaande mailadressen.