Officiële site van het Friese dorp Rottum

Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'

» Verenigingen » Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer'

alt


Agenda jaarvergadering

 

voor de jaarvergadering op 23 maart 2016 om 20.00 uur in het dorpshuis van Rottum.

 

1          Opening

2          Vaststellen agenda

3          Ingekomen stukken en mededelingen

4          Overzichten 2015

5          Verslag penningmeester

6          Verslag boekencontrole

7          Benoeming leden voor de boekencontrole

8          Vaststellen vergoeding 2017

9          Vaststellen contributie 2017

10      Vaststellen huishoudelijk reglement

11      Rondvraag

12      Sluiting

 

Wij hebben voor deze avond ook de beide bodes uitgenodigd, u krijgt ruimschoots de

gelegenheid om kennis te maken en uw vragen te stellen.

 

Met vriendelijke groet Uitvaartvereniging Nannewiid,

 

Jan R de Jong, voorzitter                                           T. Nutters, secretaris


----


Laatste Nieuws Fusieplannen:

 Uitvaartvereniging

"DE LAATSTE EER" Rottum

www.dlerottumfr.nl

 Rottum  16 oktober 2015

Geachte lid,

U hebt 2 weken geleden een uitnodiging ontvangen voor 2 extra ledenvergaderingen. Tijdens een overleg met onze notaris kwam de opmerking dat pas na de termijn van inzage in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en er een verklaring van ‘’non verzet ‘’door de rechtbank is afgegeven de extra ledenvergadering kan worden gehouden. Deze verklaring is niet tijdig in ons bezit. De uitgeschreven ledenvergaderingen van 28 oktober en 11 november 2015 komen daardoor te vervallen!!         

Wij rekenen erop dat er geen verzet zal worden aangetekend en stellen voor om de extra vergadering,er is één vergadering nodig, te houden op 2 december 2015. Op deze vergadering zal het voorstel om met de vereniging Oudehaske te fuseren in stemming worden gebracht. Als minimaal 2/3 van de aanwezige leden instemt met het bestuursvoorstel kan de fusie plaatsvinden.Volgens de statuten heeft ieder lid stemrecht voor 1 stem.De tekst van het betreffende artikel is onderstaand afdrukt.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

 Artikel 12. 1.De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de vereniging.

Ieder lid heeft op de Algemene Vergadering het recht één stem uit te brengen.

Van leden tot zestien jaar dient de stem door de wettelijke vertegenwoordiger te worden uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

 

Zoals eerder aangeven zullen na de fusie de rechten en plichten van de leden van onze vereniging blijven gewaarborgd.

De vergadering zal worden gehouden op 2 december 2015 in het dorpshuis van Rottum Aanvang  20.00 uur.

AGENDA

1  Opening.

2  Vaststellen agenda.

3  Notulen vorige ledenvergadering.

4  Toelichting op de agendapunten 5 en 6.

5  Voorstel tot het aangaan van een fusie met de vereniging Rottum.

6  Voorstel tot het wijzigen van de statuten.

7   Rondvraag

8   Sluiting

Ten aanzien van punt 6, het wijzigen van de statuten, zijn de voorgestelde wijzigingen op deze uitnodiging vermeld.

"NAAM, ZETEL, DUUR.

Artikel 1.

1.      De vereniging draagt de naam: UITVAARTVERENIGING "NANNEWIID"

2.      De vereniging is gevestigd te Rottum (Friesland).

3.      Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente De Friese Meren en aangrenzende gemeenten.

4.      De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

5.      De statuten van de vereniging treden in werking met ingang van één januari tweeduizend zestien.

OVERSCHRIJVING NAAR ANDERE VERENIGING.

          Artikel 8.

Het overschrijven naar een andere vereniging wordt geregeld via het huishoudelijk reglement.

 BESTUUR.

Artikel 9.

1.      Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste negen leden. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuursleden.

          De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Zij worden in functie benoemd.

          Het bestuur kan besluiten tot uitbreiding van het dagelijks bestuur.

          De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van vijf jaar op voordracht van het bestuur.

          Alleen leden niet tevens zijnde personeelsleden dan wel andere commercieel belanghebbenden bij de uitvoering van de doelstelling van de vereniging, kunnen tot bestuurslid worden benoemd.

          De Algemene Vergadering kan besluiten dat één of meer leden van het bestuur , mits minder dan de helft van het gehele bestuur, worden benoemd buiten de leden van de vereniging.

          Alle bestuursleden moeten voldoen aan bepaalde competenties, nader vast te stellen in het huishoudelijk reglement in de vorm van profielschetsen.

4.      Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.

 Artikel 10

2.      Aan het dagelijks bestuur kunnen door het bestuur bij bestuursbesluit bepaalde taken worden gedelegeerd.

3.      Voorts is het bestuur bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies - anders dan bedoeld in artikel 16 - die door het bestuur worden benoemd.

6.      Het bestuur dagelijks bestuur stelt per sterfgeval vast of en zo ja op welke wijze de uitvaart van een                   overleden lid wordt verzorgd. Het dagelijks bestuur kan besluiten of en zo ja op welke wijze in geval van  sterfgevallen van leden die zich in een bepaalde periode, die maximaal één jaar beslaat, mochten voordoen, uitvaarten zullen worden verzorgd. Het dagelijks bestuur kan voorafgaand aan de uitvoering van de uitvaart van de opdrachtgever zekerheid vragen voor de voldoening van de kosten van de uitvaart.

          GELDMIDDELEN.

 Artikel 13

4.    Van de rechten die ieder van de leden had voor de datum van één januari tweeduizend zestien moet genoegzaam blijken uit de door de vereniging gevoerde administratie, opdat deze rechten voldoende gewaarborgd blijven.

SLOTBEPALING.

artikel 21.

In alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist de Algemene Vergadering.

OVERGANGSBEPALING EERSTE BESTUUR NA DE FUSIE

In afwijking van het in deze statuten bepaalde zal het eerste bestuur voor een periode van maximaal één jaar per één januari tweeduizend zestien bestaan uit:

1.     de heer Jan Reinder de Jong                    voorzitter

2.     mevrouw Hiltje van der Molen-Siebenga

3.     mevrouw Siebrigje  Pen- de Jong

4.     mevrouw Martje van der Wal-van der Wal

5.     de heer Peter Bouwe Hofstee

6.     de heer Tjeerd Nutters                              secretaris

7.     de heer Hielke Taeke Veenstra                penningmeester

8.     de heer Fokke Minnesma             

 

Wij streven er naar om op 31 december 2015 de akte te kunnen laten passeren bij het notariskantoor Groenewegen te Heerenveen. U bent van harte welkom op deze vergadering om uw mening te laten horen.Als er opmerkingen of vragen zijn kunt u deze sturen naar de secretaris van onze vereniging, Mevr. H.van der Molen .

Ook kunt u reageren via het contactformulier op onze website.  www.dlerottumfr.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur ‘’De Laatste Eer’’  Rottum

J.R, de Jong                                  Voorzitter

H. van der Molen -Siebenga                     Secretaris

S. Pen –de Jong                            Penningmeester

M. van der Wal – van der Wal      Lid

 
Via deze website willen wij u informeren over het werk van de uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Rottum.

 

Wat doen wij als vereniging?

Praten over overlijden is geen mooi onderwerp, maar overlijden is net zo natuurlijk als geboren worden, en niemand ontkomt er aan.

En wanneer dat moment er is, voor uzelf of voor iemand uit uw gezin, dan komt, naast alle verdriet, ook de vraag hoe alles geregeld moet worden, wie alles regelt en wat het allemaal kost.

En juist hier komt onze vereniging met een alternatief. Ons doel is namelijk: "Het op de meest waardige wijze, zonder winstbejag, verzorgen van uitvaarten".

Doordat de vereniging geen winst maakt, is de contributie vrij laag, bij een uitkering die weliswaar de kosten van een uitvaart niet volledig dekt, maar u de zekerheid geeft dat alles geregeld wordt en tegen kostprijs wordt doorberekend.

De vereniging beschikt over drie uitvaartverzorgers en een aantal dragers. Dit team verzorgt alle voorkomende werkzaamheden welke bij overlijden en uitvaart dienen te worden uitgevoerd, in overeenstemming met de wensen van de nabestaanden.


Lid worden?

U kunt hier uw inschrijfformulier downloaden en invullen.