Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Samenvatting bestuursvergadering 4 juli 2016

Informatie uit de bestuursvergaderingen van juni en juli van Dorpsbelang Rottum

 

Activiteiten jongeren in Rottum

Na de filmavond afgelopen voorjaar voor de jongeren tussen ca. 12 en 17 jaar wil het bestuur graag in het najaar weer een activiteit organiseren. Aan de jongerenwerker van MIKS is gevraagd om samen met een paar jongelui te bedenken wat de moeite waard zou zijn en op welk moment waar zo iets zou kunnen plaatsvinden. Ons bestuurslid Berber de Haan is aanspreekpunt voor de jongerenactiviteiten. Wie een idee/suggestie heeft kan ook contact met haar opnemen via info@rottumonline.nl

 

Nieuwe doelpalen trapveldje

Op het trapveldje achter het Dorpshuis staan wel erg kleine doelpaaltjes. Het bestuur bekijkt wat de kosten zijn van een wat groter formaat. Als het even kan komen er binnenkort dus grotere doelen te staan.

 

Snelheidsmeting Binnendijk

In april jl. is een snelheidsmeting gedaan op de Binnendijk nabij de manege. De resultaten waren als volgt:

- gemiddeld werd 43 km. Per uur gereden

- 85% van de passanten reed ≤ 55 km.

Gezien de klachten die geregeld worden uitgesproken in de jaarvergaderingen van Dorpsbelang is besloten om in september te beginnen met een pilot. Gedurende zes maanden wordt dan een herhalingsbord van 30 km. Geplaatst op de kruising Badweg/Binnendijk. Na ca. drie maanden wordt dan een nieuwe snelheidsmeting uitgevoerd om te zien of er effect uitgaat van het herhalingsbord.

 

Dorpsschouw

In juni hebben mw. Schouwerwou (contactwethouder), mw. Aardema (dorpencoördinator), Wolter Bouknegt (wijkbeheerder) en twee bestuursleden van Dorpsbelang een ‘’rondje Rottum’’ gedaan. De volgende punten zijn besproken:

- bomenkap: er zijn zieke iepen aan de Skans, die worden in 2017 verwijderd

- de entree van de A.M. Rinkemastrjitte is niet zo mooi nog. Dit zal vooralsnog niet door de

  gemeente worden aangepakt. Misschien kunnen we zelf in het komende voorjaar wilde

  bloemen zaaien.

- beschoeiing van de vijver kant Molenlaan rot weg: hierover zal worden overlegd door

  de wijkbeheerder.

- heggen kruising Badweg- Binnendijk zijn te hoog: de provincie is gevraagd vaker te snoeien

- heggen speeltuintje Fang aan de vijverkant zijn heel snel te hoog. Afgesproken is dat deze    

  vaker zullen worden gesnoeid

- de oversteekplaats vanaf de Molenlaan naar de Binnendijk blijft een gevaarlijk punt.

  Hiervoor worden geen oplossingsmogelijkheden gezien.

- strand Rottum: de gemeente neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor activiteiten die

  hier plaatsvinden. Er zal dus zeker ook géén zand o.i.d. worden gestort.

- kan in Nij San Rotten al wat meer gedaan worden aan groenonderhoud? Voorlopig doet de

  gemeente hier niets aan, het blijft ontwikkelingsterrein

- verkeerssituatie oude Binnendijk → na de vakantie komt er een proef van zes maanden

  met een herhalingsbord ’30 km.’ met halverwege deze periode een nieuwe meting van de

  snelheid.

 

Communicatie met de inwoners

Dit onderwerp komt iedere vergadering aan de orde om te zorgen dat zoveel mogelijk relevante informatie wordt verspreid onder de inwoners. Naast de geheel vernieuwde Skodoar/Doarpskrante is er nu een Facebooksite (www.facebook.com/dorpsbelang-rottum), komt geregeld een digitale Nieuwsbrief en is er de website www.rottumonline.nl.

De redactie van de Skodoar heeft onlangs weer een prachtige uitgave verzorgd. Met dit verslag wordt ook de Nieuwsbrief weer verspreid en wordt de site geactualiseerd. Wie informatie kwijt wil over of voor genoemde media kan contact opnemen met info@rottumonline.nl.

 

Dorpsproject

Jammer genoeg hebben slechts twee inwoners zich (op 16 maart jl.) aangemeld als vrijwilliger voor het dorpsproject. Dit project is door Vincent v.d. Post gepresenteerd tijdens de ledenvergadering van 16 maart jl. Dit aantal is echt te weinig. Het bestuur heeft daarom besloten hiermee niet verder te gaan. Jammer, maar er komen vast wel weer leuke zaken langs die we als inwoners gezamenlijk kunnen oppakken.

Vincent wordt hartelijk dank gezegd voor zijn inspanningen.

 

Samenstelling bestuur Dorpsbelang Rottum

Lammy Raggers en Robert Lenes hadden in mei aangegeven het bestuur te willen ondersteunen of toe te willen treden tot het bestuur. In de statuten staat dat bestuursleden worden gekozen door de leden, dus afgesproken is dat Lammy en Robert tot de ledenvergadering van maart 2017 het bestuur zullen ondersteunen, zij kunnen ook gemandateerd worden door het bestuur voor bepaalde taken. In maart volgend jaar zullen beiden dan worden voorgedragen als bestuurslid. De functie van voorzitter is nog steeds vacant, maar Peter v.d. Schuit zit de maandelijkse bestuursvergaderingen voor.

De bestuursleden hebben allen en zgn. ‘’aandachtsgebied’’. Dat ziet er als volgt uit:

Johanna Bandstra: nieuwe inwoners – duurzaamheid- ondernemers-facebook

Berber de Haan: jeugd

Robert Lenes: Nij San Rotten

Antoon Hoeneveld: betrokkenheid verschillende ‘’wijken’’

Peter v.d. Schuit: communicatie (Nieuwsbrief-website-Skodoar)

Lammy Raggers: betrokkenheid verschillende verenigingen/clubs/etc.

 

Inloop bestuur

Het bestuur vergadert de eerstkomende keer op 5 september a.s. om 19.30 uur. Wie iets te vragen/te zeggen of wat dan ook heeft, kan om 19.30 uur binnenlopen in het Dorpshuis