Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Agenda Algemene ledenvergadering 16 maart 2016

Agenda van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 maart 2016 om 19.30 uur in het Doarpshûs, Binnendijk 22 te Rottum.


1. Opening

 

 2. Notulen van de vergadering van 25 maart 2015

 

 3. Vragen kunnen worden  gesteld aan de wethouder, mevrouw J. Schouwerwou en

     aan de dorpencoördinator Mw. K.Aardema. Hierbij kan worden gedacht aan o.a.

     mogelijkheden van sociale woningbouw, de verdere ontwikkeling van Nij Sȃn Rotten, een

     toelichting op de evaluatie van het huidige dorpenbeleid

 

4. Actualiteiten: stand van zaken collective inkoop zonnepanelen – plaatsing welkomstbord –

    uitgave van de digitale Nieuwsbrief en de Facebookpagina- vergaderstukken 2017 digitaal

    te ontvangen, op verzoek op papier.   

 

5. Kunstproject 2018, Vincent v.d. Post geeft hierop een toelichting

 

20.15 uur - 20.30  Pauze

 

 5. Financiën, verslag van de penningmeester en verslag van de kascommissie met  

     benoeming van de kascommissie 2016 -2017-verlenen van decharge aan de

     penningmeester

 

 6. Jaarverslag 2015

 

 7. Bestuursverkiezing: aftredend zijn Leenard de Vries, Auke Meijer en Reitze v.d.Werf. Het

     bestuur draagt Berber Rijpma voor als één van de opvolgers, verder is het bestuur op het

     moment van publiceren van deze agenda nog in gesprek met mogelijke kandidaten.

     (Tegen-)kandidaten kunnen  tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk 

     gemeld worden bij de secretaris van het bestuur via mail dickynagelhout@ziggo.nl

     of per brief bij Dicky Nagelhout – Hoge Dijk 38 – 8464 NS Sintjohannesga

     De bestaande bestuursvacature van maart 2015 is vanaf mei 2015 ingevuld door Peter

     v.d. Schuit. Goedkeuring van de leden wordt hiervoor gevraagd.

 

 8. Gerry Broersma, opbouwwerker van MIKS,wil graag iedereen meenemen op een reisje

     door  het ‘’brein van de puber’’. Een interessant onderwerp voor ouders, grootouders,

     buren, etc. van jonge mensen. Wat gaat er eigenlijk om in het brein van onze jongeren?

     Een mooi onderwerp om ook na afloop van deze vergadering met anderen over van

     gedachten te wisselen!

 

 

 9.  Rondvraag en sluiting om uiterlijk 22.00 uur