Officiële site van het Friese dorp Rottum

Rottum Friesland

Welkom op de website van Rottum. U vindt hier alles wat speelt, in of rondom het dorp. Heeft u nog nieuws voor op de website, dan vernemen wij dat graag.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Informatie bestuursvergadering februari 2016

In de vergadering van Dorpsbelang van februari zijn o.a. de volgende zaken besproken.

 

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering werd voorbereid. Aan het eind van deze maand zullen de vergaderstukken worden gepubliceerd op deze website. Aan de leden zal worden voorgesteld om in het vervolg, vanaf 2017 dus, de vergaderinformatie digitaal te versturen en alleen een papieren versie te sturen naar diegenen die daar persoonlijk om vragen. 

 

Evaluatie Dorpenbeleid

Een gemeentelijke evaluatie van het huidige dorpenbeleid heeft laten zien dat de gemeentelijk fusie niet heeft geleid tot vertraging van de communicatie tussen inwoners en gemeentelijke diensten. De functie van dorpencoördinator (voor Rottum is dat Karien Aardema) heeft hieraan duidelijk positief bijgedragen. 

 

Schaatskampioenen

Antoinette de Jong en Carla Ketellapper- Zielman hebben beiden namens het dorp een boekt bloemen gekregen wegens hun kampioenschappen. Antoinette won in januari het NK Allround schaatsen. Carla won het Open Kampioenschap op natuurijs op de Weissensee.

 

Welkomstbord

Zoals al vermeld in eerdere verslagen zou het bestuur graag een Welkomstbord plaatsen. Het was lastig een goede plaats hiervoor te vinden. Er is geregeld overleg geweest met mensen van de gemeente hierover. Nadat er uiteindelijk een mogelijke locatie was gevonden, bleek deze vanuit verkeers(-veiligheids)overwegingen toch geen juiste plek te zijn. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten te stoppen met dit project. 

 

Communicatie met de Rottumers

Onze website www.rottumonline.nl wordt goed bij- en actueel gehouden. Maar wie informatie zoekt over allerlei zaken die spelen in Rottum, moet altijd zelf de site opzoeken. Daarom heeft het bestuur een proef gedaan met een digitale Nieuwsbrief. Daarom zal per februari maandelijks een digitale  Nieuwsbrief in de mailbox komen van de mailadressen die bekend zijn bij het bestuur. Nog geen Nieuwsbrief ontvangen? Geef je mailadres door via info@rottumonline.nl en je komt op de verzendlijst. Wie mensen kent die deze brief ook graag zouden ontvangen, attendeer hen dan op de mogelijkheden!

Verder is een Facebookpagina aangemaakt van Dorpsbelang. Johanna Bandstra en Anita Hettinga zullen de pagina bijhouden. Zoek even op Facebook naar Dorpsbelang Rottum en je vindt ons!

 

Collectieve aanschaf zonnepanelen

Na uitgebreid onderzoek naar de best mogelijke kwaliteit van panelen en omvormers en de prijzen daarvan zal waarschijnlijk op 30 maart een informatiebijeenkomst worden gehouden voor diegenen die belangstelling hebben getoond voor dit project. Als alles doorgaat zullen veel daken er binnenkort anders gaan uitzien!

 

Filmavond voor de jeugd

Op 12 februari werd een film vertoond voor onze jongeren. Er waren 11 belangstellenden. We hadden op meer mensen gerekend, maar er waren op diezelfde avond ook schoolfeestjes!  Doel van deze avond was om te horen waaraan de jongeren behoefte hebben om ook voor hen het dorp aantrekkelijk te laten zijn. Op dit moment zijn de uitkomsten hiervan nog niet bekend, maar ongetwijfeld kunt u in maart hier meer over lezen.

 

Bijhouden Openbaar Groen

Wilt u een steentje bijdrage bij het onderhoud van onze ‘’groene omgeving”?  Als u dit een goed idee lijkt om zelf of met wat buren te doen, kunt u een voorstel hiervoor sturen naar het secretariaat van Dorpsbelang via info@rottumonline.nl  of naar 0513 551317. De voorstellen worden dan verzameld en naar de gemeente gestuurd.

 

 

Himmeldei

Wie wil helpen met ‘’himmeljen’’ op zaterdag 19 maart? Even met elkaar een uurtje of twee wat bermen of slootkanten opschonen. De gemeente zorgt voor hulpmaterialen. Graag even melden bij info@rottumonline.nl of via 0513 551317